شورای سیاست گذاری

آوریل 18, 2021

دکتر علی تاجرنیا

رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران
آوریل 18, 2021

دکتر همایون فراست

رئیس کنگره (خزانه دار جامعه دندانپزشکی ایران)
آوریل 18, 2021

دکتر امیر عظمی

دبیر اجرائی کنگره
آوریل 18, 2021

دکتر کیوان ساعتی

دبیر علمی کنگره
آوریل 18, 2021

دکتر عباس دلورانی

نائب رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران
آوریل 18, 2021

دکتر پیمان کشاورز

مدیر نمایشگاه
آوریل 18, 2021

دکتر مجید شهبازیان

قائم مقام دبیر اجرایی
آوریل 18, 2021

دکتر مهدی جوان

قائم مقام دبیر علمی
فارسی