فراخوان ارسال مقالات شصت و یکمین کنگره سالانه جامعه دندانپزشکی ایران اکسیدا 2022

از کلیه اساتید و همکاران که مایل به ارائه مقاله در این همایشش بین المللی می باشند دعوت می شود خلاصه مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 31 فروردین ماه 1400 از طریق سایت جامعه دندانپزشکی ایران به نشانی WWW.IDA-DENT.ORG  ارسال نمایند.

فارسی